Redakcja Oceanological and Hydrobiological Studies ma przyjemność poinformować, że począwszy od 2012 roku, przyznawane są dwie coroczne nagrody dla najlepszych prac opublikowanych na łamach naszego czasopisma, wybranych spośród opublikowanych w poprzednim roku kalendarzowym.

 • Przyznawane są dwie oddzielne nagrody: im. dr inż. Tomasza Jóźwiaka oraz im. dr inż. Jerzego Masłowskiego.
 • Wysokość obu nagród to 5000 złotych podzielone pomiędzy wszystkich autorów artykułu wg. zaproponowanej przez nich proporcji zależnych od wkładu pracy lub w przypadku braku takiej propozycji w równych częściach.
 • Obie nagrody zostały ufundowane przez rodziny przedwcześnie zmarłych naukowców związanych z badaniami Morza Bałtyckiego, jako wyróżnienie dla najlepszych prac, opublikowanych na łamach Oceanological and Hydrobiological Studies, poruszających swoją tematyką aspekty ochrony ekosystemów wodnych, których wyniki mogą mieć istotny wpływ na działalność, bezpośrednio związaną z ochroną stanu i zasobów środowiska.
 • Autorzy publikacji będą honorowani nagrodą, zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego numer 15/R/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku.
 • Nominowane prace wybierane są spośród artykułów opublikowanych w poprzedzającym roku kalendarzowym.
 • Nagrody przyznawane są w lutym przez pięcioosobowe Kapituły składającą się z autorytetów naukowych związanych z badaniami Morza Bałtyckiego.
 • Nagrody wraz z pamiątkowymi dyplomami wręczane są podczas oficjalnej uroczystości zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański.

Nagroda im. Tomasza Jóźwiaka

 • Przyznawana dla autora(-ów) artykułu dotyczącego ochrony środowiska Morza Bałtyckiego opublikowanego w czasopiśmie naukowym Oceanological and Hydrobiological Studies.
 • Patronem nagrody jest dr inż. Tomasz Jóźwiak, zmarły pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, który specjalizował się w badaniach ochrony środowiska morskiego.
 • Fundatorką nagrody, na podstawie Umowy z dnia 7 września 2011 roku, jest Barbara Jóźwiak – Matka dr inż. Tomasza Jóźwiaka.

Nagroda im. Jerzego Masłowskiego

 • Przyznawana dla autora(-ów) artykułu dotyczącego biologii Morza Bałtyckiego opublikowanego w czasopiśmie naukowym Oceanological and Hydrobiological Studies.
 • Patronem nagrody jest dr inż. Jerzy Masłowski, zmarły pracownik naukowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie, który specjalizował się w badaniach bentosu Zatoki Pomorskiej.
 • Fundatorką nagrody, na podstawie Umowy z dnia 7 września 2011 roku, jest Helena Spirydonow – Żona dr inż. Jerzego Masłowskiego

The Editorial Board of Oceanological and Hydrobiological Studies is pleased to announce that since 2012, two annual prizes have been awarded for the best studies published by our journal, selected from those published in the calendar year preceding the publication.

 • Two independent prizes are awarded, one named after Tomasz Jóźwiak, PhD, Eng. and the other one – after Jerzy Masłowski, PhD, Eng.
 • The amount of both prizes is PLN 5,000 divided among all authors of a given article according to the proportions proposed by the latter depending on the contributorship or in the absence of such a proposal – in equal parts.
 • Both prizes were funded by the families of the prematurely deceased scientists associated with the Baltic Sea research as a distinction for the best studies published by Oceanological and Hydrobiological Studies, which address aspects relating to the protection of aquatic ecosystems and the results of which may have a significant impact on the activities directly connected with the preservation of environmental resources.
 • Authors of a selected publication will be honored with a prize, in accordance with the regulation of the Rector of the University of Gdańsk No. 15/R/13 of 31 January 2013.
 • The nominated studies are selected from among the articles published in the preceding calendar year.
 • The prizes are awarded in February by a five-member Jury consisting of academic authorities involved in research on the Baltic Sea.
 • Prizes together with commemorative diplomas are presented during an official ceremony organized by the University of Gdańsk.

The Tomasz Jóźwiak Prize

 • Awarded to the author(s) of an article relating to the protection of the Baltic Sea environment published in the Oceanological and Hydrobiological Studies scientific journal.
 • The prize’s patron is Tomasz Jóźwiak, PhD, Eng., a deceased academic at the University of Gdańsk, who specialized in marine environmental studies.
 • The prize’s funder, under the Agreement of 7 September 2011, is Ms. Barbara Jóźwiak – Mother of Tomasz Jóźwiak, PhD, Eng.

The Jerzy Masłowski Prize

 • Awarded to the author(s) of an article relating to the biology of the Baltic Sea published in the Oceanological and Hydrobiological Studies scientific journal.
 • The prize’s patron is Jerzy Masłowski, PhD, Eng., a deceased researcher at the West Pomeranian University in Szczecin, who specialized in research on benthos of the Bay of Pomerania.

The prize’s funder, under the Agreement of 7 September 2011, is Ms. Helena Spirydonow – Wife of Jerzy Masłowski, PhD, Eng.

Nagroda im. Tomasza Jóźwiaka

2012

Katarzyna Łukawska-Matuszewska, Dorota Burska

Phosphate exchange across the sediment-water interface under oxic and hypoxic/anoxic conditions in the southern Baltic Sea
Read Here

Nagroda im. Jerzego Masłowskiego

2012

Krzysztof Rychert

Communities of heterotrophic protists (protozoa) in the near-bottom zone of the Gdańsk Basin
Read Here
Previous slide
Next slide

Nagroda im. Tomasza Jóźwiaka

2013

Tamara Zalewska, Maria Suplińska

Reference organisms for assessing the impact of ionizing radiation on the environment of the southern Baltic Sea
Read Here

Nagroda im. Jerzego Masłowskiego

2013

Grzegorz Siedlewicz, Karolina Forycka, Waldemar Surosz

Polyphasic characterization of the genus Anabaena from the Gulf of Gdańsk (Southern Baltic Sea). Application of DGGE in taxonomic studies on environmental samples
Read Here
20 Marzec 2013
Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
Previous slide
Next slide

Nagroda im. Tomasza Jóźwiaka

2014

Andrzej R. Reindl, Lucyna Falkowska, Emilia Szumiło, Marta Staniszewska

Residue of chlorinated pesticides in fish caught in the Southern Baltic
Read Here

Nagroda im. Jerzego Masłowskiego

2014

Angelika Kaczyńska, Marcin Łoś, Grzegorz Węgrzyn

An improved method for efficient isolation and purification of genomic DNA from filamentous cyanobacteria belonging to genera Anabaena, Nodularia and Nostoc
Read Here
20 Marzec 2014
Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
Previous slide
Next slide

Nagroda im. Tomasza Jóźwiaka

2015

Marta Kobusińska, Maria Skauradszun, Elżbieta Niemirycz

Factors determining the accumulation of pentachlorophenol - a precursor of dioxins in bottom sediments of the Gulf of Gdańsk (Baltic Sea)
Read Here

Nagroda im. Jerzego Masłowskiego

2015

Mariusz Sapota, Piotr Bałazy, Zuzanna Mirny

Modification in the nest guarding strategy - one of the reasons of the round goby (Neogobius melanostomus) invasion success in the Gulf of Gdańsk?
Read Here
13 Marzec 2015
Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
Previous slide
Next slide

Nagroda im. Tomasza Jóźwiaka

2017

Marta E. Kobusińska, Maria Witt, Krzysztof Lewandowski, Elżbieta Niemirycz

Partition of pentachlorophenol (PCP) into particulate and dissolved phases in the waters of the Vistula River mouth at the Gulf of Gdańsk
Read Here

Nagroda im. Jerzego Masłowskiego

2017

Anna H. Dąbrowska, Urszula Janas, Halina Kendzierska

Assessment of biodiversity and environmental quality using macrozoobenthos communities in the seagrass meadow (Gulf of Gdańsk, southern Baltic)
Read Here
21 Marzec 2017
Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
Previous slide
Next slide

Nagroda im. Tomasza Jóźwiaka

2018

Andrzej R. Reindl, Jerzy Bolałek

Biological factor controlling methane production in surface sediment in the Polish part of the Vistula Lagoon
Read Here

Nagroda im. Jerzego Masłowskiego

2018

Zofija Sinkevičienė, Martynas Bučas, Raimonda Ilginė, Diana Vaičiūtė, Marija Kataržytė, Jolita Petkuvienė

Charophytes in the estuarine Curonian Lagoon: Have the changes in diversity, abundance and distribution occurred since the late 1940s?
Read Here
21 Marzec 2018
Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
Previous slide
Next slide

Nagroda im. Tomasza Jóźwiaka

2019

Marianna Pastuszak, Andreas C. Bryhn, Lars Håkanson, Per Stålnacke, Mariusz Zalewski, Tycjan Wodzinowski

Reduction of nutrient emission from Polish territory into the Baltic Sea (1988–2014) confronted with real environmental needs and international requirements
Read Here

Nagroda im. Jerzego Masłowskiego

2019

Leszek Rolbiecki, Joanna N. Izdebska, Konrad Bidziński, Martyna Jankowska-Jarek

Nasopharyngeal mites Halarachne halichoeri (Allman, 1847) parasitizing the gray seal Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) in the Baltic Sea with notes on other parasitic Halarachnidae associated with marine mammals
Read Here
22 Marzec 2019
Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
Previous slide
Next slide