Rola i odpowiedzialność Recenzentów

Oceanological and Hydrobiological Studies

Recenzja stanowi jeden z głównych mechanizmów oceny jakości współczesnych badań naukowych. Ponieważ liczba artykułów naukowych publikowanych każdego roku stale rośnie, jakość procesu recenzji i pracy Redakcji są podstawą oceny reputacji każdego czasopisma naukowego, jego wpływu i pozycji w danej dziedzinie.

Czasopisma naukowe publikujące artykuły recenzowane w dużej mierze uzależnione są od recenzentów, którzy zwykle poświęcają swój czas i wiedzę bez gratyfikacji. W większości przypadków wybiera się co najmniej 2 recenzentów do oceny każdego manuskryptu. W przypadku kontrowersji lub wątpliwości, Redakcja może poprosić o dodatkową recenzję rozstrzygającą.

Podstawą uczciwości Recenzenta w ocenie otrzymanej pracy na podstawie własnej wiedzy fachowej w danej dziedzinie, jest odpowiedzialność w stosunku do autorów, redaktorów i czytelników.

Odpowiedzialność Recenzenta wobec Autora

 • Zapewnienie terminowej pisemnej, bezstronnej informacji na temat zalet naukowych i wartości naukowej pracy, wraz z udokumentowaną podstawą swojej opinii;
 • Wskazanie, czy tekst jest jasny, zwięzły i dopasowany do profilu czasopisma, a także ocena poprawności kompozycji naukowej, oryginalności a także sugestia czy będzie on interesujący dla czytelników czasopisma;
 • Unikanie osobistych komentarzy lub krytyki;
 • Utrzymywanie poufności procesu recenzji: nie dzielenie się, nie omawianie z osobami trzecimi informacji z recenzowanego dokumentu. 

Odpowiedzialność Recenzenta wobec Redakcji

 • Niezwłoczne powiadomienie, jeśli nie jest możliwe wykonanie recenzji w wyznaczonym czasie i jeżeli to możliwe zasugerowanie nazwisk potencjalnych innych recenzentów;
 • Zgłaszanie potencjalnych osobistych lub finansowych konfliktów interesów i zaniechanie recenzji, gdy istnieje możliwość ich wystąpienia;
 • Przestrzeganie instrukcji dotyczących oczekiwań Czasopisma co do zakresu, treści i jakości recenzji;
 • Dostarczenie przemyślanej, rzetelnej, konstruktywnej krytyki nadesłanego manuskryptu;
 • Określanie wartości naukowej, oryginalności i zakresu pracy, wskazanie sposobów ewentualnej poprawy; oraz rekomendowanie akceptacji lub odrzucenia manuskryptu;
 • Zwracanie uwagi na wszelkie obawy natury etycznej, takie jak jakiekolwiek naruszenie akceptowanych norm etycznego traktowania ludzi i zwierząt lub znaczne podobieństwo między recenzowanym manuskryptem a dowolnym opublikowanym artykułem lub innym rękopisem, jednocześnie przedkładanym do innego czasopisma, który może być znany recenzentowi;
 • Powstrzymywanie się od bezpośredniego kontaktu z autorem.

Odpowiedzialność Recenzenta wobec czytelników

 • Upewnienie się, że przedstawiona metodyka opisana w artykule jest wystarczająco szczegółowa, aby umożliwić czytelnikowi ocenę wartości naukowej przeprowadzonych badań i dać możliwość ewentualnego ich powtórzenia;
 • Zapewnienie, że artykuł przytacza wszystkie istotne prace innych naukowców w danej dziedzinie.