Vintage Accountant Desk with Vintage Typewriter and Vintage Calculating Machine.

What is the Journal for?

The Journal publishes high-quality articles by scientists from all around the world, and is devoted to topics related to the water environment, both freshwater and saltwater.

Very high resolution rendering of a large file cabinet

What purpose does it serve?

The objective pursued by the Journal is to collect and publish the findings of worldwide studies on various types of water environment and climatic conditions in one medium. This will facilitate a comparison of the studies and, in the long run, will help establish contacts and close cooperation between scientists with similar areas of interest.

kindle-381242_640

Target Readers

The target readers are all scientists researching the water environment irrespective of their scientific degree, experience or individual area of interest.

1a20652a-fc9d-4f9b-aa65-009ec359fbcc

Editorial services

All articles are peer-reviewed by experts from around the world; Proofreading services for non-English authors; Fast review and editing process; Worldwide dissemination and accessibility of articles; Graphical improvement; Color printing.

Antique snail shell close-up.

Aims and Scope

Aims and scope Fields: Marine and freshwater biology, chemistry, geology, and physics.

Oceanological and Hydrobiological Studies is open to all matters concerning the water environment, thus providing the readers with a wide spectrum of topics in every issue. Articles written by both fledgling and experienced scientists are published so that their individual work is mutually complemented, and readers are provided with a sound basis for the comparison of different approaches to a given issue. The Journal is open to young scientists with fresh or polemical views on a given subject matter, provides them with significant support, and juxtaposes their knowledge and experience with scientifically mature publications written by acclaimed specialists.

Rozpatrywanie zarzutów (Handling allegations)

W przypadku rozpatrywania zarzutów nieetycznego zachowania, Redakcja OandHS stosuje wytyczne Committee on Publication Ethics (COPE), opracowanie i przechowywanie w jej siedzibie.

Kwestie Autorstwa i współautorstwa (Authorship and contributorship)

Spis autorów podany podczas rejestracji manuskryptu jest jasnym sprecyzowaniem, kto brał udział w tworzeniu artykułu i kto jest odpowiedzialny za przedstawione w nim wyniki. Autor korespondencyjny to osoba odpowiedzialna za kontakt z Redakcją i to za jego pośrednictwem zespół redakcyjny będzie przekazywał wszelkie informacje i decyzje dotyczące postępu prac nad przygotowaniem manuskryptu do druku. W razie braku kontaktu z wyznaczonym autorem korespondencyjnym, Redakcja zastrzega sobie prawo do kontaktu z pozostałymi współautorami. Autor korespondencyjny zobowiązany jest do przekazania informacji przesłanych przez Redakcję pozostałym współautorom i dopilnowanie wykonania wszelkich poprawek i wytycznych w trakcie całego procesu przyjęcia i przygotowania manuskryptu do opublikowania.

Współautorstwo

Współautor artykułu naukowego, który ma zostać umieszczony w spisie powinien spełniać następujące kryteria:

  1. Posiadać znaczący wkład w powstanie, pozyskiwanie danych lub analizę i ich interpretację;
  2. Posiadać znaczący wkład w przygotowanie manuskryptu lub rewizję zawartych w nim ważnych treści merytorycznych;
  3. Brać aktywny udział w przygotowaniu wersji ostatecznej artykułu, która ma zostać opublikowana.

Warunki (1), (2) i (3) muszą być spełnione jednocześnie.

Pozyskiwanie funduszy, zbieranie danych lub ogólny nadzór nad grupą badawczą, same w sobie, nie usprawiedliwiają autorstwa, osoba taka powinna zostać wykazana w części „Acknowledgements”, w formie np. osobistych podziękowań, lub opisem jej wkładu w powstanie manuskryptu. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami etyki wydawniczej, autor korespondencyjny powinien powiadomić osoby, wymienione w części „Acknowledgements” o zamiarze ich umieszczenia.

Zgodnie ze standardową etyką publikowania, jeśli artykuł okaże się nierzetelny, błędny, w pewnym sensie nieuczciwy lub niezgodny z umową wydawniczą, odpowiedzialność jest dzielona pomiędzy wszystkich wymienionych współautorów.

W przypadku podejrzeń co do nieuzasadnionego umieszczenia osób w spisie współautorów, Redakcja może zwrócić się do autora korespondencyjnego (lub innego jeżeli podejrzenia dotyczą jego osoby) o wyjaśnienia i na ich podstawie podejmie decyzję o dalszym procedowaniu manuskryptu lub jego odrzuceniu.

W celu uniknięcia nieporozumień i zachowania uznawanego za nieetyczne, wszyscy współautorzy zobowiązani są do podpisania „Umowy przeniesienia praw autorskich z deklaracją braku konfliktu interesów oraz przestrzegania etyki w zakresie autorstwa i współautorstwa prac naukowych” przed przystąpieniem przez zespół redakcyjny do procedowania przesłanego manuskryptu.

W przypadku, w którym osoba biorąca udział w powstaniu manuskryptu lub pracach badawczych w nim opisanych, odkryje, że została celowo lub omyłkowo pominięta w spisie autorów, powinna niezwłocznie zgłosić ten fakt Zespołowi Redakcyjnemu OandHS, za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej czasopisma lub bezpośrednio emailem na adres redakcji.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Redakcję Oceanological and Hydrobiological Studies, w zakresie autorstwa i współautorstwa, za nieetyczne uznaje się:

Ghost authors – Wszystkie osoby umieszczone na liście autorów powinni spełniać kryteria opisane w części 2.1, a wszyscy ci, którzy je spełniają, powinni być umieszczeni na tej liście.

Gift authors – dodawanie do spisu autorów osób, których wkład w pracę nad manuskryptem jest nieadekwatny a ich obecność, podyktowana jest zależnością zawodową, osobistą czy komercyjną.

                W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie etycznych zasad autorstwa i współautorstwa, Redakcja zastrzega sobie prawo do przerwania prac nad manuskryptem do czasu ich usunięcia lub odrzucenia przesłanego tekstu. Od tej decyzji przysługuje odwołanie, w pierwszej kolejności do Kierownika Redakcji, Redaktora Naczelnego a w następnej kolejności do Dziekana wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

Proces rozpatrywania reklamacji w stosunku do Czasopisma, członków redakcji, rady redakcyjnej i wydawcy (Complaints and Appeals)

Czasopismo:

Zgłoszenia reklamacji dotyczącej Czasopisma można dokonać z poziomu strony www czasopisma lub bezpośrednio emailem na adres redakcji. Każda otrzymana informacja zostanie rozpatrzona przez zespół redakcyjny w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres wpisany w pole adres email podczas rejestracji w formularzu kontaktowym, lub na adres z którego zgłoszenie wpłynęło bezpośrednio. Decyzja będzie zawierała ustosunkowanie się do zgłoszonej sytuacji oraz propozycję rozwiązania zaistniałego problemu. Od decyzji Redakcji przysługuje odwołanie, w pierwszej kolejności do Kierownika Redakcji, Redaktora Naczelnego a w następnej kolejności do Dziekana wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na zgłoszenie.

Członkowie Redakcji

Zgłoszenia reklamacji dotyczącej pracowników redakcji OandHS można dokonać z poziomu strony www czasopisma lub bezpośrednio emailem na adres redakcji. Każda otrzymana informacja zostanie rozpatrzona w pierwszej kolejności przez Kierownika Redakcji, Redaktora Naczelnego, z wyjątkiem sytuacji w której zgłoszenie dotyczy wyżej wymienionych, w takim przypadku stroną rozstrzygającą jest Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przesłana na adres wpisany w pole adres email podczas rejestracji w formularzu kontaktowym, lub na adres z którego zgłoszenie wpłynęło bezpośrednio. Decyzja będzie zawierała ustosunkowanie się do zgłoszonej sytuacji oraz propozycję rozwiązania zaistniałego problemu. Od decyzji przysługuje odwołanie, w pierwszej kolejności do Kierownika Redakcji, Redaktora Naczelnego a w następnej kolejności do Dziekana wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w ciągu 7 dni od daty otrzymania pierwszej odpowiedzi na zgłoszenie.

Editorial Board

Zgłoszenia reklamacji dotyczącej Rady Redakcyjnej lub konkretnej osoby w niej zasiadającej, można dokonać z poziomu strony www czasopisma lub bezpośrednio emailem na adres redakcji. Każda otrzymana informacja zostanie rozpatrzona przez zespół redakcyjny w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres wpisany w pole adres email podczas rejestracji w formularzu kontaktowym, lub na adres z którego zgłoszenie wpłynęło bezpośrednio. Decyzja będzie zawierała ustosunkowanie się do zgłoszonej sytuacji oraz propozycję rozwiązania zaistniałego problemu. Od decyzji Redakcji przysługuje odwołanie, w pierwszej kolejności do Kierownika Redakcji, Redaktora Naczelnego a w następnej kolejności do Dziekana wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na zgłoszenie.

Wydawca

Zgłoszenia reklamacji dotyczącej działań podejmowanych przez Wydawcę reprezentującego Oceanological and Hydrobiological Studies lub braku takich działań a wynikających z ogólnie przyjętych zasad dotyczących praw i obowiązków Wydawcy lub wynikających z warunków produkcji i dystrybucji OandHS, można dokonać z poziomu strony www czasopisma lub bezpośrednio emailem na adres redakcji. Każda otrzymana informacja zostanie rozpatrzona przez Zespół Redakcyjny w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres wpisany w pole adres email podczas rejestracji w formularzu kontaktowym, lub na adres z którego zgłoszenie wpłynęło bezpośrednio. Decyzja będzie zawierała ustosunkowanie się do zgłoszonej sytuacji oraz propozycję rozwiązania zaistniałego problemu. Od decyzji Redakcji przysługuje odwołanie, w pierwszej kolejności do Kierownika Redakcji, Redaktora Naczelnego a w następnej kolejności do Dziekana wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na zgłoszenie.

Konflikt interesów (Conflicts of interest/competing interests)

Redakcja kwartalnika naukowego Oceanological and Hydrobiological Studies będąca częścią Wydziału Oceanografii i Geografii, Uniwersytetu Gdańskiego, mającego siedzibę w Polsce oświadcza, iż podczas podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu przesłanego manuskryptu, kieruje się wyłącznie przesłankami merytorycznymi i jakościowymi tekstu a nie politycznymi, geograficznymi, czy osobistymi.

W celu zminimalizowania wystąpienia konfliktu interesów Redakcja OandHS zdecydowała się na stosowanie recenzji typu „Double Blind”

Każdy ze współautorów manuskryptu podpisując „Umowę przeniesienia praw autorskich z deklaracją braku konfliktu interesów oraz przestrzegania etyki w zakresie autorstwa i współautorstwa prac naukowych” potwierdza brak lub możliwość wystąpienia potencjalnych konfliktów interesów.

Redakcja Oceanological and Hydrobiological Studies dokłada wszelkich starań w celu uniknięcia powstania potencjalnego konfliktu interesów na linii Autor – Recenzent, podczas doboru recenzentów do konkretnego tekstu. W formularzu Rejestracyjnym nowego manuskryptu zgłaszanego do opublikowania istnieje możliwość zasygnalizowania Redakcji potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy Autorem a konkretnym recenzentem (Oposite Reviewer), który z pewnością zostanie uwzględniony przy doborze osób odpowiedzialnych za recenzję.   

Podejrzenie występowania konfliktu interesów na linii autor-autor, autor-recenzent lub innych, na każdym etapie procedowania manuskryptu, należy zgłosić Redakcji za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej czasopisma, lub bezpośrednio na adres mailowy. Każde zgłoszenie zostanie uwzględnione i w miarę możliwości wyjaśnione.

Potencjalne konflikty:

Konflikt finansowo-ekonomiczny: definiuje się jako związek dowolnego rodzaju z firmą, która ma udział w przedmiocie rękopisu lub prowadzi w stosunku do niego działalność konkurencyjną.

Konflikt patentowy: Występuje, kiedy istnieje wynalazek lub proces (oficjalnie zgłoszony do opatentowania przed przesłaniem manuskryptu do opublikowania), który jest związany w jakikolwiek sposób z przedmiotem artykułu.

Konflikt merytoryczny: Występuje, kiedy przedstawiony tekst jest ewidentną odpowiedzią na wyniki badań opublikowanie w artykule innego autora (autorów), stojącego w jednoznacznej opozycji do tych wyników.

Konflikt instytucjonalny: Występuje kiedy pracodawca autora (autorów) może mieć interes finansowy lub może nie zgadzać się z tematem lub materiałami omawianymi w manuskrypcie.

Wszystkie źródła finansowania badań (jeśli występują) opisanych w artykule, powinny zostać ujawnione w części „Acknowledgements”.

Ujawnione konflikty mogą mieć znaczący wpływ, na decyzję podjętą przez zespół redakcyjny, dotyczącą możliwości przyjęcia przedstawionego tekstu do publikacji.

W przypadku braku ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, Redakcja Oceanological and Hydrobiological Studies opublikuje następujące oświadczenie: „Autorzy nie zgłosili potencjalnego konfliktu interesów”.

Recenzent, który został poproszony o dokonanie recenzji zgłoszonego artykułu a posiada podejrzenia o wystąpieniu konfliktu interesów pomiędzy nim a autorem (autorami), powinien zgłosić ten fakt zespołowi redakcyjnemu przed przystąpieniem do recenzji.

Dane i ich udostępnianie (Data and reproducibility)

Czasopismo naukowe Oceanological and Hydrobiological Studies zgodnie z umową wydawniczą podpisaną z Wydawnictwem Walter de Gruyter GmbH, działa na zasadzie płatnego dostępu do danych zawartych w publikowanych na jego łamach artykułach. Zgodnie z warunkami umowy, wszystkie artykuły opublikowane w tym czasopiśmie są chronione prawem autorskim, które obejmuje wyłączne prawa do powielania i rozpowszechniania artykułu, a także wszystkie prawa do tłumaczenia. Żadne materiały opublikowane w tym czasopiśmie nie mogą być reprodukowane fotograficznie lub przechowywane na mikrofilmach, elektronicznych bazach danych, dyskach wideo itp., bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Wydawcy. Używanie w niniejszej publikacji ogólnych nazw opisowych, nazw handlowych, znaków towarowych itp., nawet jeśli nie jest to jednoznacznie określone, nie oznacza, że ​​nazwy te nie są chronione przez odpowiednie ustawy i rozporządzenia. Autor (autorzy) artykułu podpisując „Umowę przeniesienia praw autorskich z deklaracją braku konfliktu interesów oraz przestrzegania etyki w zakresie autorstwa i współautorstwa prac naukowych” zgadzają się, udzielić wyłączności na dystrybuowania, powielania, tłumaczenie, reprodukcję fotograficzną i innego rodzaju w wyłącznej gestii Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwa Walter de Gruyter GmbH.

Autor może umieścić na swojej stronie internetowej link, kierujący do pełnego tekstu artykułu opublikowanego na stronie Wydawcy. Do linku należy dołączyć następujący tekst: „Oryginalna publikacja jest dostępna na stronie www.degruyter.com/oere”. Może zdeponować wersję autorską w repozytorium swojej instytucji i instytucji finansującej (wyznaczonej przez fundatora) na wniosek fundatora lub w wyniku zobowiązania prawnego, w tym jego ostatecznej wersji, pod warunkiem, że nie zostanie ona publicznie udostępniona przed upływem 12 miesięcy od dnia oficjalnej publikacji. Autor, nie może korzystać z wersji PDF Wydawcy, która jest umieszczona na stronie www.degruyter.com/oere w celu samodzielnej archiwizacji lub złożenia depozytu.

Nadzór na etyką (Ethical oversight)

Badania na ludziach

W przypadku badań z udziałem ludzi, wymagana jest ich obowiązkowa pisemna zgoda, a wszystkie eksperymenty i badania kliniczne muszą być przeprowadzane zgodnie z normami etycznymi podanymi w Deklaracji Helsińskiej z 1975 r.

Wszystkie badania przeprowadzone z udziałem ludzi muszą być zatwierdzone przez odpowiednią komisję (komitet) powołaną przez instytucję autorów a jej nazwa musi być podana w manuskrypcie.

Manuskrypt powinien zawierać oświadczenia umieszczone w części „Materials and methods” manuskryptu, o następującej treści:

„Wszystkie zastosowane procedury były zgodne ze standardami etycznymi właściwej komisji ds. Eksperymentów na ludziach (instytucjonalnych i krajowych) oraz z Deklaracją Helsińską z 1975 r., Zmienioną w 2008 r.” oraz „Uzyskano świadomą zgodę wszystkich pacjentów na włączenie do badań”

Jeżeli nie uzyskano świadomej zgody, należy wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Określić, czy świadoma zgoda została sporządzona pisemnie, czy ustnie. W przypadku posiadania świadomej zgody w formie ustnej, w manuskrypcie należy wskazać:

  1. a) dlaczego nie można uzyskać pisemnej zgody,
  2. b) czy komisja odwoławcza instytucji lub właściwy komitet badawczy zatwierdził wykorzystanie tylko zgody ustnej,
  3. c) jak zgoda ustna została udokumentowana. 

Autorzy mogą być zobowiązani do przedłożenia, na prośbę Redakcji, oświadczenia z komisji odwoławczej instytucji lub komitetu ds. Etyki badań, potwierdzającego zgodę na przeprowadzenie badań. Jeśli do otrzymania pisemnej, świadomej zgody pacjenta objętego badaniem wykorzystano formularz zgody pacjenta, należy go dołączyć do składanego manuskryptu.

Badania na zwierzętach

Badania obejmujące eksperymenty przeprowadzane na zwierzętach muszą stwierdzać, że ich użycie było zgodne z wytycznymi odpowiednich instytucji krajowych, rad badawczych lub z krajowymi przepisami dotyczącymi hodowli i wykorzystywania zwierząt laboratoryjnych. Wszystkie prace na zwierzętach muszą być prowadzone zgodnie z odpowiednimi wytycznymi krajowymi i międzynarodowymi. Procedury eksperymentalne na zwierzętach powinny być jak najbardziej humanitarne, a szczegóły dotyczące stosowanych środków znieczulających i przeciwbólowych powinny być jasno określone.

Dowód zatwierdzenia badań przez lokalną komisję etyczną (zarówno w przypadku badań na ludziach, jak i na zwierzętach) musi być dostarczony przez autorów na prośbę Redakcji.

Manuskrypt powinien zawierać oświadczenie w części „Materials and methods”, które stwierdza:

„Postępowano zgodnie z wszystkimi instytucjonalnymi i krajowymi wytycznymi dotyczącymi hodowli  i wykorzystania zwierząt laboratoryjnych do celów badań naukowych.”

Jeśli zatwierdzenie etyczne nie było wymagane lub jeśli badania nie zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Deklaracji Helsińskiej, autorzy muszą w liście skierowanym do Redakcji wyjaśnić, dlaczego tak się stało.

Własność intelektualna (Intellectual property)

Zasady poufności (confidentiality)

Redakcja Oceanological and Hydrobiological Studies traktuje wszystkie nadesłane manuskrypty i korespondencję pomiędzy czasopismem, redaktorami czasopisma, recenzentami i autorami jako informacje poufne.

Autorzy powinni traktować całą korespondencję z redaktorami, recenzentami i Redakcją oraz wszelkie materiały i dokumenty otrzymane z Redakcji jako poufne. Nie mogą być one publikowane na żadnej stronie internetowej, ani w inny sposób w jakiejkolwiek formie lub medium, bez uprzedniej zgody Redakcji, przed lub po publikacji, a nawet jeśli przedłożony manuskrypt nie został  przyjęty.

Plagiat (Plagiarism)

Plagiat przed publikacją

Jeśli plagiat zostanie wykryty przez redaktorów, recenzentów lub redaktorów, na dowolnym etapie przed publikacją manuskryptu, Redakcja powiadomi autora (autorów) o konieczności dokonaniu korekty manuskryptu. Jeśli plagiat jest znaczący, artykuł może zostać odrzucony, a instytucja lub pracodawca autora powiadomiony o zaistniałej sytuacji.

Kiedy dokonujemy kontroli antyplagiatowej

Każdy manuskrypt przesłany do publikacji w Oceanological and Hydrobiological Studies jest sprawdzany pod kątem plagiatu po jego przesłaniu do Redakcji po rejestracji manuskryptu w systemie i ponownie po recenzji, przed podjęciem decyzji o przyjęciu do opublikowania. Redakcja jest również wyczulona na wszelkie sygnały od recenzentów mogące świadczyć o plagiacie.

Jak sprawdzamy

Redakcja OandHS używa wszelkich dostępnych sposobów oraz oprogramowania CrossCheck (powered by iThenticate) do wykrywania przypadków nakładania się i podobnego tekstu w przesłanych manuskryptach.

Co w wypadku wykrycia plagiatu?

Podejmowane przez Redakcję OandHS działania, w dużej mierze zależą od skali wykrytego plagiatu.

W przypadku wykrycia do 10% objętości splagiatowanej części całego manuskryptu, tekst odsyłany jest do autorów bez rejestrowania w systemie recenzji z prośbą o wyjaśnienia i ewentualne poprawienie wątpliwej części. Powyżej progu 10%, manuskrypt jest odrzucany a instytucja autora korespondencyjnego powiadamiana o zaistniałej sytuacji. 

Wykrycie plagiatu po opublikowaniu

W przypadku uzasadnionego podejrzenia o plagiat w artykule opublikowanym na łamach Oceanological and Hydrobiological Studies, prosimy o niezwłoczny kontakt z Redakcją, podanie tytuł artykułu, nazwiska autora (autorów), numeru tomu, numeru wydania, roku publikacji i wszelkich innych informacji, które mogą pomóc. Redakcja zajmie się każdą zgłoszoną sprawą zgodnie ze swoją  polityką dotyczącą etyki. Jeśli plagiat zostanie potwierdzony, redakcja czasopisma skontaktuje się z instytutem autora i agencjami finansującymi. Artykuł zawierający plagiat zostanie stosownie oznaczony na każdej stronie pliku PDF. W zależności od stopnia stwierdzonego plagiatu artykuł, może również zostać formalnie wycofany.

Zarządzanie procesem edycji (Journal management)

Właścicielem Oceanological and Hydrobiological Studies jest Uniwersytet Gdański w Gdańsku, mający siedzibę w Polsce.

Do edycji artykułów stosujemy profesjonalne i legalne oprogramowanie wiodących producentów, m.in. Corel Draw, Adobe Acrobat, InDesign, zawsze staramy się być na bieżąco z nowościami i wprowadzać je w miarę możliwości i zmieniających się potrzeb naszych czytelników.

Opłaty (Charges)

Czasopismo wydawane jest obecnie w formacie OPEN ACCESS na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne-Bez Utworów Zależnych (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), obsługiwanym przez platformę wydawniczą Sciendo. Od Autorów nie są pobierane żadne opłaty z tytułu procesowania manuskryptów (Article Processing Charge).

Wycofanie manuskryptu (manuscript Withdrawal)

Teksty mogą być wycofane przez autorów w dowolnym momencie, przed wysłaniem w ostatecznej formie do publikacji. Jeśli autorzy zdecydują się na wycofania swojego artykułu, niezbędne będzie dostarczenie na adres redakcji, podpisanego przez wszystkich współautorów oświadczenia „Formularza wycofania manuskryptu”, przesłanego na prośbę autorów lub dostępnego na stronie internetowej. Manuskrypt może zostać wycofany na każdym etapie przez Redakcję w wyniku stwierdzenia niezgodności z wytycznymi etyki dotyczącymi publikowania, takimi jak powielona publikacja, plagiat, nieuczciwe wykorzystanie danych, wielokrotne zgłoszenie, itp.

Redakcja może wycofać manuskrypt z dalszych prac, w przypadku braku kontaktu z jego autorami przekraczającym 90 dni.

Nanoszenie poprawek (Paper corrections)

Jeśli jakikolwiek błąd zostanie wykryty w artykule po publikacji, poprawki (Erratum – poprawki, Corrigendum – korekta, Uzupełnienie – Addendum) zostaną opublikowane w następnym wydaniu lub gdy tylko Redakcja i Autor uzgodnią proponowane zmiany. Korekty zostaną opublikowane tylko wtedy, gdy w dokumencie zostanie znaleziony znaczący błąd, wpływający na merytorykę tekstu, korekcie po opublikowaniu nie podlegają drobne poprawki, które nie wpływają znacząco na treść i rozumienie tekstu, takie jak błędy ortograficzne i błędy gramatyczne.

Addendum – publikowane są, jeśli autorzy nieumyślnie pominęli istotne informacje w momencie przedłożenia manuskryptu i chcą dodać tę treść do artykułu po jego opublikowaniu. Wszystkie informacje przesłane jako addendum będą podlegały recenzji przed akceptacją redakcji.

Corrigenda – publikowana po wykryciu przez autorów błędów po opublikowaniu artykułu, które wpływają znacząco na merytorykę pracy, precyzyjność i powtarzalność metodyki czy wyników.

Errata – publikowana, gdy błędy są wynikiem procesu edycji lub produkcji, takie jak znaczące błędy drukarskie, błędy w liczbie lub numerach tabel lub ich legendach, korekty autorskie przesłane, ale nieuwzględnione w artykule podczas edycji, nieprawidłowe dane w afiliacji lub adresie mailowym autora.

Usunięcie artykułu (Paper Removal)

W wyjątkowych okolicznościach opublikowany artykuł może zostać usunięty. Może się tak zdarzyć, jeśli pojawią się lub spodziewane są jakiekolwiek kwestie prawne związane z artykułem, dystrybucja artykułu zostaje wstrzymana przez nakaz sądowy, zawartość tego artykułu może stanowić poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia, artykuł narusza prawa autorskie innych osób lub jeśli artykuł zostanie uznany za zniesławiający lub naruszający prawa osób trzecich.

Podmiana artykułu (Paper replecement)

Jeśli po opublikowaniu okaże się, że artykuł pomimo pozytywnego wyniku recenzji zawiera nieprawdziwe lub niedokładne dane, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia innych osób, autorzy mogą wnioskować o wycofanie go i zastąpienie poprawioną wersją.

Archiwizacja danych cyfrowych (Digital preservation)

Materiały Oceanological and Hydrobiological Studies wydawane są w formacie elektronicznym. Sformułowaliśmy politykę dotyczącą zachowania zasobów cyfrowych, która będzie poddawana okresowemu przeglądowi i dostosowywaniu do dostępnych technologii.

Staramy się aby wszystkie nasze treści elektroniczne (strona internetowa, artykuły, manuskrypty, itp.) przechowywane były na kilku niezależnych serwerach. W przypadku awarii jednego z serwerów, jesteśmy w stanie odzyskać dane i udostępnić je ponownie w możliwie najkrótszym czasie.

Całą zawartość opublikowaną w Oceanological and Hydrobiological Studies zachowuje się w Portico. Portico jest cyfrową usługą przechowywania danych naukowych świadczoną przez ITHAKA, będącą organizacją non-profit. Portico współpracuje z wydawcami i bibliotekami, w celu zachowania zawartość e-czasopism na potrzeby społeczności akademickiej.

Proces recenzji (Peer review processes)

Recenzja Double-Blind (Double-Blind Review)

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Redakcję Oceanological and Hydrobiological Studies, wszystkie manuskrypty przesłane do publikacji podlegają przeprowadzonej przez dwóch niezależnych recenzentów ocenie typu Double-Blind. Czasopismo zobowiązuje się po otrzymaniu manuskryptu do niezwłocznego przystąpienia do procesu recenzji, czas potrzebny na jego przeprowadzenie jest uzależniony od pozyskania odpowiednich ekspertów, jednak zwyczajowo nie zajmuje dłużej niż 40 dni od daty poprawnego złożenia manuskryptu spełniającego wymogi redakcyjne.

Przebieg recenzji (Peer Review proces)

Po przesłaniu manuskryptu jest on poddawany weryfikacji przez członka Redakcji. Jeśli manuskrypt przejdzie wstępną weryfikację, wybierani są dwaj niezależni eksperci, do których manuskrypt może zostać przesłany do recenzji. Przy wyborze recenzentów brane są pod uwagę sugestie przedstawione przez autorów podczas przesyłania manuskryptu, dotyczące zarówno preferowanych (prefereed reviewer)  jak i niepożądanych (oposite reviewer) recenzentów. W procesie Double –Blind review, recenzenci ani autorzy nie znają siebie nawzajem, Umożliwia to bezstronny i dokładny przegląd rękopisu.

Wybór Recenzenta (Reviewer Selection)

Recenzenci są wybierani na podstawie ich specjalizacji i zainteresowań, ich reputacji i wcześniejszych doświadczeń redakcji. Wytypowani recenzenci otrzymują zaproszenie, jeżeli zaakceptują ofertę, zostaje im przesłany kompletny manuskrypt oraz udostępniony formularz recenzji.

Konflikt interesów

W każdym przypadku recenzenci proszeni są o zgłoszenie konfliktu interesów, jeżeli podejrzewają, że może on wystąpić na podstawie otrzymanej treści manuskryptu. Jeśli konflikt interesów zostanie przez Redakcje potwierdzony, recenzenci proszeni są o odrzucenie oferty recenzji.

Czas recenzji (Peer review time)

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić autorom jak najkrótszy czas trwania recenzji. Recenzent zgodnie z wytycznymi ma na ukończenie recenzji 30 dni od czasu otrzymania kompletnego manuskryptu. Zwracamy się do recenzentów, aby pomogli nam skrócić czas podejmowania decyzji w jak największym stopniu, dostarczając swoją opinie na czas. Prosimy recenzentów o informowanie nas, jeśli nie mogą na czas ukończyć powierzonego zadania lub jeżeli są niedostępni przez dłuższy okres czasu.

Formularz Recenzji (Review Form)

Użycie formularza recenzji zaoszczędza czas i zapewnia bardziej uporządkowaną i dokładną recenzję. Składa się on z dwóch części – „Uwagi i komentarze do autorów” i „Poufne informacje dla redakcji”. Wszystkie informacje ujęte w „Uwagach i komentarzach do autorów” zostają udostępnione autorom. Recenzenci mogą skorzystać z części „Poufne informacje dla redakcji”, aby przesłać komentarze przeznaczone tylko dla członków redakcji zaangażowanych w recenzję danego manuskryptu, które nie zostaną udostępnione autorom.

Zawartość recenzji

Od recenzentów oczekuje się obiektywnej oceny manuskryptu na temat koncepcji przeprowadzonych badań lub eksperymentów, przydatności w odniesieniu do aktualnej wiedzy naukowej, zawartych treści naukowych, języka i gramatyki. Recenzenci wydają rekomendację dotyczącą publikacji manuskryptu wraz z jej uzasadnieniem.

Jeśli manuskrypt wymaga zmian w celu jego ulepszenia, zanim zostanie zaakceptowany do publikacji, prosimy recenzentów o sugestie, dotyczące tych zmian. Jeśli komentarze są negatywne, prosimy ich o wyjaśnienie słabości w treściach naukowych lub języku. W komentarzach nie tolerujemy obraźliwych lub nieetycznych wypowiedzi. Redakcja dopuszcza możliwość edytowania komentarzy recenzentów pod kątem błędów merytorycznych, językowych lub w celu usunięcia informacji poufnych.

Poufność recenzji

Proces recenzowania jest poufną komunikacją pomiędzy recenzentami, redaktorami, zespołem redakcyjnym i korespondującym autorem. Recenzenci są zobligowani do nie omawiania otrzymanych manuskryptów z osobami, które nie są bezpośrednio zaangażowane w proces oceny.

Decyzja na podstawie wyników recenzji

Na podstawie komentarzy przesłanych przez recenzentów, Redaktor Naczelny podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu pracy. Redaktor może podjąć decyzję o:

  1. Akceptacji manuskryptu bez poprawek – tekst zostaje przesłany do kolejnych etapów;
  2. Poproszeniu autorów o ponowne przesłanie manuskryptu po drobnych (minor revision) lub większych (major revision) w zależności od zakresu poprawek Redakcja podejmuje decyzję samodzielnie lub w wypadku wątpliwości przesyła poprawiony tekst do ponownego przeglądu recenzentom o ile wyrazili oni na to zgodę;
  3. Odrzuceniu manuskryptu – głównie w przypadku dwóch negatywnych recenzji, tekst zostaje usunięty z systemu bez możliwości jego poprawienia w obecnej formie.

Od każdej z tych decyzji autorom przysługuje prawo odwołania się, najlepiej drogą mailową na adres redakcji w ciągu 7 dni, od daty jej otrzymania.

Dyskusje i poprawki po opublikowaniu artykułu

Pod każdym zamieszczonym na naszej stronie internetowej artykułem istnieje możliwość zamieszczenia komentarza (komentarze są moderowanie przez pracowników redakcji pod względem etyki wypowiedzi i mogą być one wyłączone lub zablokowane w uzasadnionych przypadkach). Wszelkie uwagi i komentarze dotyczące opublikowanych tekstów, przyjmowane są również mailowo na adres Redakcji.